مشبک زنی

مشبکدستی

شیار زنی بوسیله دستگاه هوا برش

مکانقیمت
سیارمناسب با مکان مشتری
انبار تهرانردیفی 2000 تومان