آخرین بروز رسانی : پنج شنبه - ۳ تیر ۱۴۰۰

لوله مانیسمان

لوله جدار چاه

اینچ مورد نظر را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید.
ضخامت مورد نظر را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید.
10 8 6 5 4
ضخامت
تحویل

کالوپ

کیان پرشیا

کویر

ساوه

اصفهان

ملایر

سمنان

ماهان

خطی

لوله جدار چاه ۶ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۶ اینچ ۶ میل

۶
كارخانه
133,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
136,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۸ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
142,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
145,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۸ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
168,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
171,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ۴ میل

۴
کارخانه
155,000 تومان
155,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
158,000 تومان
158,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
179,000 تومان
164,000 تومان
164,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
181,000 تومان
168,000 تومان
168,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
209,000 تومان
192,000 تومان
192,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
213,000 تومان
196,000 تومان
196,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ۴ میل

۴
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
203,000 تومان
200,000 تومان
199,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
207,000 تومان
201,000 تومان
202,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
237,000 تومان
235,000 تومان
239,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
241,000 تومان
236,000 تومان
242,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
332,000 تومان
327,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
338,000 تومان
328,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
424,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ۴ میل

۴
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
219,000 تومان
217,000 تومان
218,000 تومان
208,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
223,000 تومان
218,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
260,000 تومان
257,000 تومان
259,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
265,000 تومان
258,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
358,000 تومان
352,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
366,000 تومان
354,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
456,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۶ اینچ ۴ میل

۴
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۶ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
240,000 تومان
240,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
246,000 تومان
246,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۶ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
318,000 تومان
289,000 تومان
289,000 تومان
289,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
325,000 تومان
297,000 تومان
296,000 تومان
296,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۶ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۶ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۸ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
313,000 تومان
284,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
293,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۸ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
376,000 تومان
341,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
352,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۸ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۸ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۰ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
334,000 تومان
303,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
312,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۰ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
403,000 تومان
365,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
377,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۰ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۰ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۴ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۲ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
336,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
347,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۲ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
399,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
411,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۲ اینچ ۸ میل

۸
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۲ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۴ اینچ ۵ میل

۵
کارخانه
414,000 تومان
375,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
387,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۴ اینچ ۶ میل

۶
کارخانه
499,000 تومان
452,000 تومان
تماس بگیرید
بنگاه
466,000 تومان
تماس بگیرید

لوله جدار چاه ۲۴ اینچ ۱۰ میل

۱۰
کارخانه
تماس بگیرید
بنگاه
تماس بگیرید
تمامی قیمت ها براساس هر متر می باشد
برای تامین لوله های سفارشی تماس بگیرید
رده مورد نظر را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید.
اینچ
قطر
وزن
قیمت

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱/۲ اینچ

" 1/2
21.3
7.2
55,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۳/۴ اینچ

" 3/4
26.7
9.7
64,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱ اینچ

" 1
33.4
14.8
100,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱/۴ ۱ اینچ

" 1/4 1
42.2
19.7
122,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱/۲ ۱ اینچ

" 1/2 1
48.3
23.5
162,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۲ اینچ

" 2
60.3
31.5
210,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱/۲ ۲ اینچ

" 1/2 2
73
50
328,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۳ اینچ

" 3
88.9
65
435,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۴ اینچ

" 4
114.3
94
556,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۵ اینچ

" 5
141.3
128
785,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۶ اینچ

" 6
168.3
167
1,008,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۸ اینچ

" 8
219.1
252
6,050 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱۰ اینچ

" 10
273.1
348
6,350 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱۲ اینچ

" 12
323.9
470
5,750 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱۴ اینچ

" 14
355.6
560
5,850 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۴۰ ۱۶ اینچ

" 16
406.4
730
6,050 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱/۲ اینچ

" 1/2
21.3
10
72,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۳/۴ اینچ

" 3/4
26.7
13
82,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱ اینچ

" 1
33.4
18
110,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱/۴ ۱ اینچ

" 1/4 1
42.2
25
143,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱/۲ ۱ اینچ

" 1/2 1
48.3
32
180,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۲ اینچ

" 2
60.3
43
236,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱/۲ ۲ اینچ

" 1/2 2
73
66
375,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۳ اینچ

" 3
88.9
90
510,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۴ اینچ

" 4
114.3
132
710,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۵ اینچ

" 5
141.3
180
940,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۶ اینچ

" 6
168.3
255
1,320,000 تومان هر شاخه

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۸ اینچ

" 8
219.1
390
5,350 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱۰ اینچ

" 10
273.1
575
5,350 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱۲ اینچ

" 12
323.9
792
5,550 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱۴ اینچ

" 14
355.6
948
6,200 تومان هر کیلو

لوله مانیسمان رده ۸۰ ۱۶ اینچ

" 16
406.4
1200
6,200 تومان هر کیلو
برای تامین لوله های سفارشی تماس بگیرید
فرم خرید لوله: برای خرید لوله، فرم زیر را پر کنید.
مشخصات لوله

مشخصات تماس